Regatta Queen 2017 – Becky Canavan

Regatta Queen 2014 – Emma Kate Doyle

Regatta Queen 2010 – Rebecca Egan

Regatta Queen 2016 – Chloe Shannon

Regatta Queen 2013 – Jenny Power

Regatta Queen 2009 – Melissa Brennan

Regatta Queen 2015 – Erika Copeland

Regatta Queen 2012 – Amber O Reilly